Reglement

REGLEMENT AVONDVIERDAAGSE SCHIJNDEL

LID VAN:

De Avondvierdaagse Schijndel wordt georganiseerd door W.S.V. ALICO.
W.S.V. ALICO is aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN).
De regels en de richtlijnen van de KWBN gelden ook voor de Avondvierdaagse Schijndel.

DEELNAME:
Deelname staat open voor iedereen. Men dient vier dagen achtereen te wandelen om voor een medaille in aanmerking te komen. Dispensatie hiervan dient vooraf schriftelijk bij de organisatie aangevraagd te worden. Alleen op vrijdag (laatste dag Avondvierdaagse) kan de medaille na afloop van de tocht afgehaald worden bij het inschrijfbureau.

AFSTANDEN:
De dagafstanden zijn 5, 10 of 15 kilometer. Er is een speciale “ rolstoelroute” van 5 kilometer voor rolstoel, scootmobiel of deelnemers die met een kinderwagen of iets dergelijks lopen. De afstanden kunnen een marge hebben van circa 1 kilometer. De afstanden worden op de routebeschrijvingen vermeld.

INSCHRIJVING:

Elke deelnemer dient zich in te schrijven en het daarvoor verschuldigde inschrijfgeld te betalen. Inschrijven kan d.m.v. voorinschrijving (plaats en datum worden tijdig door organisatie Avondvierdaagse bekend gemaakt ) of tijdens de Avondvierdaagse zelf bij het inschrijfbureau.
Het inschrijfgeld dient contant betaald te worden. U ontvangt een bewijs van inschrijving. Begeleiders van deelnemers ( bijvoorbeeld kinderen en mindervalide ) dienen zich ook in te schrijven en het daarvoor verschuldigde inschrijfgeld te betalen. Dit omdat zij ook gebruik maken van hetgeen zij onderweg krijgen uitgereikt ( bijvoorbeeld versnaperingen van sponsoren ) en omdat zij ook kunnen genieten / gebruik maken van de activiteiten rondom de Avondvierdaagse. Dispensatie hiervan dient vooraf schriftelijk bij de organisatie te worden aangevraagd.

START-/CONTROLEKAARTEN:
Op de eerste wandeldag bij aanmelding bij het inschrijfbureau, ontvangt iedere deelnemer een start-/controlekaart. Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het halen/afstempelen van de startkaart bij het startbureau. Er mag niet eerder gestart worden dan 17.30 uur. Dispensatie hiervan dient vooraf schriftelijk bij de organisatie te worden aangevraagd. Bij afmelding (verplicht) na de wandeling bij het inschrijfbureau wordt de controlekaart ingenomen. De Volgende dag ontvangt men tegen overlegging van de startkaart een nieuwe controlekaart voor die dag. Bij controle op de parkoersen moet de controlekaart worden getoond.

ROUTES:
Voor iedere dag zijn afwisselende routes samengesteld. Deze routes lopen over zowel verharde als onverharde wegen en paden. De routes worden door middel van bordjes uitgezet en deelnemers ontvangen ook een routebeschrijving op papier. Alle geldende verkeersvoorschriften moeten worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich te houden aan de routebeschrijving, aanduidingen op het parcours en aanwijzingen van medewerkers Avondvierdaagse en verkeersregelaars.

VERNIELINGEN:
Het is verboden vernielingen aan te richten aan de natuur en/of bezittingen van derden. Dit op straffe van uitsluiting van verdere deelname aan de Avondvierdaagse.

AFVAL:
Laat geen afval (o.a.: verpakkingsmateriaal van eten/drinken) achter op de openbare weg of bij de uitdeelposten, maar deponeer dit in de daarvoor bestemde bakken.

GEBRUIK BEELTENIS:
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van de Avondvierdaagse Schijndel zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

AANSPRAKELIJKHEID:

Avondvierdaagse Schijndel is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel beschadiging of verlies van goederen van deelnemers , ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse Schijndel verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er geen recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.

BESLISSINGSBEVOEGDHEID:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist de organisatie van de Avondvierdaagse Schijndel.

Schijndel, april 2022